เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 29 มิ.ย. 2558 ]  
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 30 มิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. ปีการศึกษา 2557 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [699]