เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) [ 28 ส.ค. 2558 ]  
 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]  
 
การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 ส.ค. 2558 ]  
 
การตรวจสอบการกู้เงินของ อปท. [ 31 ส.ค. 2558 ]  
 
ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค [ 31 ส.ค. 2558 ]  
 
ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Process (4 in 1 System) [ 31 ส.ค. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [734]