เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]  
 
ด่วนที่่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ [ 25 ก.ค. 2557 ]  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]  
 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]  
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 ก.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [545]