เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ [ 19 ธ.ค. 2557 ]  
 
โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีรังวัดระบบดาวเทียม RTKฯ [ 18 ธ.ค. 2557 ]  
 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ [ 17 ธ.ค. 2557 ]  
 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลผูมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [ 17 ธ.ค. 2557 ]  
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ธ.ค. 2557 ]  
 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน [ 8 ธ.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [607]