เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [ 3 มี.ค. 2558 ]  
 
ด่วนที่สุด ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลููกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 3 มี.ค. 2558 ]  
 
โครงการอบรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สำหรับข้าราช พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]  
 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]  
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 ก.พ. 2558 ]  
 
(ฉบับจริง)การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 27 ก.พ. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [642]