เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
-ด่วนที่สุด- การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ [ 19 ก.ย. 2557 ]  
 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา [ 18 ก.ย. 2557 ]  
 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบ2557 (อบต.แม่ปะ) [ 19 ก.ย. 2557 ]  
 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงิรอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบ2557 (อบต.ยกกระบัตร) [ 19 ก.ย. 2557 ]  
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 กันยายน 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]  
 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก [ 17 ก.ย. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [570]