เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 พ.ย. 2558 ]  
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2558 ]  
 
การขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ปีงบประมาณ 2560 [ 24 พ.ย. 2558 ]  
 
ด่วนมาก การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 พ.ย. 2558 ]  
 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) [ 28 ส.ค. 2558 ]  
 
เรื่อง ขอเลื่อนโครงการ "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" [ 26 พ.ย. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [787]