เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การจัดตั้ง "ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมษรทางกาณศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1943