ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ [ 12 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. [ 12 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
อบต.น้ำรึม [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -ประกาศสอบราคา- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -กิจการสภา- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -VDO วิดิทัศน์- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านตาก -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -ราคากลาง- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านตาก -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน [ 22 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ:ธรรมะนำชีวิต [ 22 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า ร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 6 [ 21 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ตื่น -ประกาศสอบราคา- [ 21 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำปิง (ที่ ตก 0023.3/ว 1020 ลว.20 ก.ค.2561) [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำปิง (ที่ ตก 0023.3/ว 1020 ลว.20 ก.ค.2561) [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
ติดตามรายงานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระบบ info (ที่ ตก 0023.3/ว 1017ลว.19 ก.ค.61)  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด ติดตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ตัวชี้วัดข้อที่ ๕ และ ๖ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนม [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 132 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๗ ฉบับ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำปิง (ที่ ตก 0023.3/ว 1020 ลว.20 ก.ค.2561) [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำปิง (ที่ ตก 0023.3/ว 1020 ลว.20 ก.ค.2561) [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
ติดตามรายงานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระบบ info (ที่ ตก 0023.3/ว 1017ลว.19 ก.ค.61)  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด ติดตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ตัวชี้วัดข้อที่ ๕ และ ๖ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนม [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 132 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๗ ฉบับ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
 
 
 
เค้กเบเกอรี่และคุ๊กกี้
น้ำพริกกุ้ง
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551