ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
รายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราช ปี 2552-2553 [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 211 
รายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชฯ ปี 2555 [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 193 
อบต.สามหมื่น แบบอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน พื้นยกสูง สปช.103/26 ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ย [ 22 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน ร่วมบริจาคมือถือเก่า [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ลงเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้พิการ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน มอบขยะอะลูมิเนียม [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน ออกตรวจงานจ้างซ่อมแซมเสียงตาม หมู่ที่ 1 , 2 , 4, 5 และ 6 ตำบลวังหิน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพประทาน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน โครงการหนูน้อยรักษ์ท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน โครงการรักษ์ทรัพยากรน้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลวังหิน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน กิจกรรมรณรงค์ ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน โครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลวังหิน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการเข้าค่ายธรรมะ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน กิจกรรมการเรียนกาสอนตามโครงการขนมปังแสนอร่อย [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน กิจกรรมการเรียนกาสอนแบบโครงงาน เรื่องวุ้น [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
การประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด โครงการกอสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (You Tube Livestreaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS) [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
รายการผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ”  [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 55 
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
แบบสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 140 
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับวัสดุอุปกรณ์ดานการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 96 
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 75 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด การรายงานการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด @มหาดไทย [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 114 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
การประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด โครงการกอสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (You Tube Livestreaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS) [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
รายการผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ”  [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 55 
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
แบบสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 140 
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับวัสดุอุปกรณ์ดานการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 96 
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 75 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด การรายงานการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด @มหาดไทย [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 114 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551