ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
รายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราช ปี 2552-2553 [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 120 
รายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชฯ ปี 2555 [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 111 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านแม่ละเมา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประชุมหารือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ขอประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ด้วยในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 เทศบาลต [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า ประกวดโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงร [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนน [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนน [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนน [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง นายอำเภอแม่สอด เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจนิเทศการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการอบรมเยาวชนคนไอซีที” [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับร [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดุแลเด็ก ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม  [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการฯ รอบเดือนตุลาคม 2559 (หลังอบรม 3 เดือน) [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการฯของข้าราชการครู รอบเดือนเมษายน 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
หารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดตั้ง "ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมษรทางกาณศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่วมสร้างเด็กตากจากภูมิปัญญา สู่ยุค ๔.๐ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 16189 ลว 20 สิงหาคม 2561 การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการติดตามรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การนำเข้าข้อมมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอรับการสนับสนุนการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดุแลเด็ก ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม  [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการฯ รอบเดือนตุลาคม 2559 (หลังอบรม 3 เดือน) [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการฯของข้าราชการครู รอบเดือนเมษายน 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
หารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดตั้ง "ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมษรทางกาณศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่วมสร้างเด็กตากจากภูมิปัญญา สู่ยุค ๔.๐ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 16189 ลว 20 สิงหาคม 2561 การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการติดตามรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การนำเข้าข้อมมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ขอรับการสนับสนุนการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
 
 
 
ขนมจีน
สุราขาว 30 ดีกรี
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551