กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
 
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 79 
อบต.แม่ระมาด ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกา [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันแ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งกระเชาะ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เชิญชวน คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกที่ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิด \"Zero Toleran [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเราร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
อบต.น้ำรึม การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ แบบฟอร์มใบลาต่างๆ ห้วงระยะเวลาทำการแทน [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ป [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าสายลวด รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานอำเภอแม่สอด จังหว [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบัวเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติกและกล่องนม ขององค์ก [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองบัวเหนือ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวเหนือ จัดประชุมอนุมัติแผนการเงินและอนุมัติโครงก [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัวเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ พ่นหมัดหมาให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
 
ด่วนที่สุด การบริการทดสอบและการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีในงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2562  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๑๑/๒๕๖๑ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 106 
ด่วนที่สุด ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด รายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 142 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ง (SBMLD) [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ ๓๘ - ๔๓ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/62 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 146 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ด่วนที่สุด การบริการทดสอบและการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีในงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2562  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๑๑/๒๕๖๑ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 106 
ด่วนที่สุด ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด รายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 142 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ง (SBMLD) [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ ๓๘ - ๔๓ [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/62 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 146 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลอดภัยข้าวไร้สารพิษ (แม่สอด)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวใส่ใจ
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551