การปรับฐานข้อมูลในระบบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีการศึกษา 2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2559 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 637 ท่าน