กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำหนดการปิดระบบ e-Plan วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น. วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ดำเนินการนำระบบใหม่ขึ้น พร้อมทำการทดสอบ
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรพกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
ทต.แม่ต้าน วันเทศบาล [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ณ หมู่ท [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ตรวจพื้นที่ดูก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ำ บ้านวังเจ้าหมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอเมื [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 9 บ้านลานขวาง [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน แจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างฟาร์มไก่เอราวัณ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน พิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ ณ ม. 8 บ. วังเจ้า ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ. ตาก [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำ ดำหัว [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ(พัฒนาหนองเล่ม) [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องการใช้เทศบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 25 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด วันเทศบาล ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ต้านโกงตามรัฐธรรมฯูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งที่ดินปลูกสร้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2561 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
แก้ไขลิ้งค์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ด่วนที่สุด การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด การบริหารจัดการขยะเปียก [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมหลักสูตร \"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส\" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ... [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
การประกวดแข่งขันความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งที่ดินปลูกสร้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2561 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
แก้ไขลิ้งค์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ด่วนที่สุด การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด การบริหารจัดการขยะเปียก [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมหลักสูตร \"ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส\" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ... [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
การประกวดแข่งขันความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
 
 
 
ขอเชิญท่องเที่ยวถ้ำโมขละ บ้านห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ
กาแฟอาราบิก้า
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551